Będzie współpraca w obszarze inwestycji związanych z poprawą retencji wodnej oraz rozwojem energetyki odnawialnej i jądrowej

 Będzie współpraca w obszarze inwestycji związanych z poprawą retencji wodnej oraz rozwojem energetyki odnawialnej i jądrowej

W celu zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, które są udokumentowane wynikami badań naukowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa  energetycznego, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednio przygotowanej transformacji energetycznej. Odpowiedzią na takie wyzwanie jest rozwój energetyki jądrowej i wsparcie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Porozumienie, które podpisane zostało w Poznaniu przez Wody Polskie, ZE PAK S.A. i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma na celu nawiązanie współpracy na rzecz trwającej transformacji energetycznej w ZE PAK S.A. z wykorzystaniem posiadanego potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu, w zakresie badań środowiskowych i technicznych planowanych inwestycji.

Wspólne działania mają zostać podjęte w zakresie oceny lokalizacji w jakiej ma powstać elektrownia jądrowa, odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski, a także prowadzonej rewitalizacji terenów górniczych i przemysłowych.

Obszar współpracy ma objąć m.in. wspólne działania w kierunku kształtowania nowych ekosystemów na terenach zdegradowanych i zdewastowanych oraz odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski i włączenia wyrobisk pokopalnianych ZE PAK S.A., do istniejącej sieci hydrograficznej, co przyczyni się do poprawy stosunków wodnych w regionie i zapewni nową funkcję (retencyjną i przeciwpowodziową) tworzonym zbiornikom pokopalnianym. A także oceny możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz wykorzystania terenów pokopalnianych do celów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

– Dzięki współpracy Wód Polskich z ZE PAK S.A. i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu możliwe będzie wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań, które pozwolą na realizację działań, zmierzających do poprawy stosunków wodnych na obszarze z największym deficytem wody w kraju. Wspólne działania ukierunkowane na odbudowę zasobów wodnych i powstanie nowych zbiorników o funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej wpisują się w wiele programów rządowych, których celem jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce – mówi Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich Ze wstępnych szacunków wynika, że na analizowanym obszarze powinniśmy poprawić ten wskaźnik o blisko 1 mld m3, co pozwoli na zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb wodnych gospodarki i energetyki w środkowo-zachodniej Polsce  – dodaje.

Naturalnym partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

– Uniwersytet, dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są nowatorskie badania w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, a przede wszystkim: hydrologii, hydropedologii, hydrotechniki, gospodarki wodnej, geotechniki,  budownictwa, mechaniki, energetyki odnawialnej, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, waloryzacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, ekologii, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rolniczego i leśnego zagospodarowania terenu, klimatologii oraz ocen i monitoringu oddziaływania inwestycji na środowisko. Także dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie przez naszą Uczelnię projektów we współpracy z otoczeniem krajowym, jak i zagranicznym – tłumaczy prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.

– Działania podejmowane przez ZE PAK S.A. w ramach transformacji energetycznej są najbardziej ambitnym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Istotna zmiana profilu produkcji Spółki i definitywne odstąpienie od planów dalszych eksploatacji odkrywek wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu badań środowiskowych i technicznych – zarówno na potrzeby nowych źródeł wytwarzania energii jak i porządkowania gruntów po zakończonej działalności węglowej. Porozumienie ZE PAK S.A. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie gwarantuje bezpieczne dla ludzi i środowiska przeprowadzenie transformacji energetycznej naszego regionu, szczególnie w aspekcie odbudowy stosunków wodnych i rekultywacji gruntów, a także zmierzenie się od strony środowiskowej z gigantycznym wyzwaniem jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie – komentuje prezes ZE PAK S.A. Piotr Woźny.

Realizacja tych celów ma przynieść wiele korzyści ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wodnego i energetycznego Polski. Podejmowane działania wpisują się w cele i zalecenia w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, rozwoju paliw alternatywnych i poprawy efektywności energetycznej, które określone zostały w dokumentach na poziomie krajowym i unijnym.

źródło info./foto. : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu