Miasto stara się o dofinansowanie na remont synagogi